Handelsbetingelser

Forretnings – og handelsbetingelser for Esbjerg Energy

1. Anvendelse og gyldighed

1.1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder dansk rets almindelige regler med de rettelser, som følger i disse  forretningsbetingelser (herefter Betingelser), for samtlige Esbjerg Energys ydelser og andre produkter til kunden.

2. Aftaleindgåelse og kontakt

2.1. En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Ishockeyklubben.

2.2. En ordre er bindende for Ishockeyklubben, når Ishockeyklubben har modtaget og registreret betaling.

2.3. Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubben ske på info@esbjergenergy.dk.

2.4. Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubbens billetportal ske på billet@esbjergenergy.dk.

3. Priser og betaling

3.1. Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet af Ishockeyklubben.

Ståplads                    99 kr. pr. mdr. Minimumspris 594 kr. + eventuel oprettelsesgebyr
Siddeplads               139 kr. pr. mdr. Minimumspris 834 kr. + eventuel oprettelsesgebyr

3.2. Ishockeyklubben forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for køb indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

3.3. Betaling kan ske via Dankort, Visakort, samt andre kreditkort. Kundens betalingsoplysninger behandles krypteret når der handles via Ishockeyklubbens hjemmeside eller billetportal. Ishockeyklubben kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden har tegnet abonnement på sæsonkort.

4. Sæsonkort på abonnement

4.1. Et sæsonkort på abonnement betales med en fast lav månedlig ydelse og giver adgang til alle hjemmekampe i grundspillet (Metal Ligaen, OBS, gælder ikke Metal FINAL4) arrangeret af Ishockeyklubben. Ishockeyklubben er ligeledes berettiget til at opkræve et tilmeldingsgebyr. Dette omfatter mellem 16 – 24 hjemmekampe i grundspillet per sæson. Såfremt Ishockeyklubben deltager i slutspillet, kan sæsonkortet ligeledes give adgang til hjemmekampe i slutspillet, såfremt kunden har en udnyttelsesprocent på over 80% i grundspillet. Såfremt kunden ikke opnår en udnyttelsesprocent på 80% eller over – kan ishockeyklubben vælge at tilbyde kunden, at købe adgang til slutspillet for et gebyr fastsat af Ishockeyklubben (Såfremt kunden ikke ønsker at tilkøbe adgang til slutspillet, frigives pladsen til salg i slutspillet). Abonnementet fortsætter dog og den faste plads tilhørende fortsætter i kommende sæson, såfremt betalingsforpligtigelserne overholdes.

4.2. Sæsonkortet giver adgang til følgende fordele:

Ishockeyklubben kan vælge, men er ikke forpligtiget til, at afholde særlige arrangementer eller give særlige fordele til sæsonkortholdere. Følg med på vores hjemmeside og vores sociale medier for en løbende opdatering om disse spændende nyheder og deres eventuelle begrænsede perioder.

4.3. Kunden modtager et elektronisk sæsonkort (Venue Manager/Metalligaen App).

4.4. Et sæsonkort giver adgang til et specifikt hjemmebanesæde eller en åben ståplads, såfremt dette fremgår af sæsonkortet. Det er muligt at ønske flytning af sæde, men dette kan ikke garanteres og Ishockeyklubben er ikke forpligtiget til at ændre tildelte sæder.

4.5. Et sæsonkort giver adgang til minimum 16 garanterede hjemmekampe i løbet af en sæson. Såfremt der afholdes færre end 16 kampe, bliver kunden kompenseret efter følgende model:

(Betaling for sæsonkort / 16) * (16 - antal afholdte kampe med sæsonkortadgang) = kompensation.

Eksempel:

Sæsonkort: kr. 1.400.

Afholdte kampe med adgang: 14

Kompensation: (1.400 / 16) * (16 – 14) = 175 kr.

I dette eksempel kan kunden vælge at modtage 175 kr. i kompensation. 

Eventuel kompensation gives først til sæsonkortholderne når sæsonen er afsluttet, da Ishockeyklubben først kan opgøre antallet af spillede kampe på dette tidspunkt.

4.6. Priser på sæsonkort på abonnement fremgår af Ishockeyklubbens hjemmeside. 

4.7. Sæsonkort på abonnement løber på ubestemt tid indtil kundens opsigelse. Kunden behøves derfor ikke gentegne sæsonkortet hver sæson.

4.8. Ved oprettelse af sæsonkort på abonnement er kunden underlagt en bindingsperiode. Kunden kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementets oprettelse. Opsigelse skal ske til Ishockeyklubben på billet@esbjergenergy.dk.

4.9. Betaling af sæsonkort på abonnent betales i alle årets 12 måneder, også selvom der ikke spilles kampe i alle måneder. Dette skyldes, at den samlede pris på sæsonkortet er fordelt på alle årets 12 måneder, og kunden betaler derfor samme ydelse hver måned. Første betaling sker samme dag som kunden opretter sit abonnement. Oprettes abonnement den 5. i måneden, vil betaling derefter blive trukket den 5. i hver måned. 

4.10. Sæsonkort på abonnement kan som udgangspunkt tegnes hele kalenderåret, men Ishockeyklubben forbeholder sig retten til at suspendere muligheden for at tegne nye abonnementer i visse perioder på året.

4.11. Såfremt kunden ikke betaler den månedlige abonnement ydelse til forfaldstid, forbeholder Ishockeyklubben sig retten til midlertidigt at spærre adgang til kampe for det pågældende sæsonkort, indtil alle skyldige abonnementsbetalinger inkl. eventuelle renter eller rykkergebyrer efter dansk rets almindelige regler er betalt. Hvis en restance for manglende betaling af sæsonkort på abonnement ikke er betalt senest 10 dage efter skriftligt påkrav om betaling, kan Ishockeyklubben vælge at hæve abonnementet med øjeblikkelig virkning.

4.12. Har kunden tegnet et abonnement, som ikke er opsagt, og fornyer kunden det til abonnementet tilknyttede betalingskort, fortsætter abonnementsbetalingen på det fornyede betalingskort. Dette gælder kun fornyelse af samme betalingskort. Hvis kundens tilmeldte betalingskort lukkes, udløber eller lign. uden af kortet fornyes, er det kundens ansvar at rettidigt at tilmelde betaling med et nyt betalingskort eller et andet af Ishockeyklubben accepteret betalingsmiddel. Kunden accepterer at Ishockeyklubben løbende indhenter opdaterede oplysninger til brug herfor fra kortudbyderen.

4.13. Såfremt prisen på sæsonkort på abonnement stiger, er kunden berettiget til at opsige abonnementet uden varsel til udgangen af den løbende abonnementsperiode, som kunden på det tidspunkt allerede har betalt for. I denne situation er kunden ikke bundet af bindingsperiode eller varsel som anført i punkt 8. Kunden kan ikke opsige efter dette punkt, såfremt prisen på abonnementet bliver billigere.

5. Billetter

5.1. Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af billetter. Dette fremgår af lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12. 

5.2. Billetter kan købes kontant ved Ishockeyklubbens administration eller elektronisk via vores billetportal. Kunden kan finde vores billetportal via vores hjemmeside.

5.3. Ved elektronisk billetkøb leveres billetter hurtigst muligt til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen. Såfremt kunden ikke har modtaget bestilte billetter indenfor 24 timer, skal kunden rette henvendelse til billet@esbjergenergy.dk. Levering af billetter påbegyndes, når betalingen er modtaget.

5.4. Billetter med påtrykt stregkode eller QR-kode er adgangsbevis, og er kun gyldige såfremt koden er aktiveret. Koden accepteres kun én (1) gang. Den samme billet kan derfor ikke anvendes flere gange. Videresalg af billetter med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

5.5. Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller arrangementer. Biletter refunderes alene i tilfælde af aflysning, og evt. betalings- og billetgebyret refunderes ikke ved aflysning.

 6. UNLIMITED HOCKEY

6.1. Metalligaen og de enkelte klubber har indgået et nyt og spændende samarbejde kaldet ”UNLIMITED HOCKEY”. Det betyder, at dit sæsonkort på abonnement giver adgang til alle udebanesektioner og eventuelle neutralsektioner forudsat at det pågældende stadion / arena har tilstrækkelige gæstepladser. UNLIMITED HOCKEY gælder hos alle klubber med undtagelse af Sønderjyske

 6.2. Et sæsonkort er kun omfattet af UNLIMITED HOCKEY, såfremt dette fremgår udtrykkeligt ved bestillingen af sæsonkortet.

6.3. Hver sportsklub har et begrænset antal gæstepladser, ca. 10%. Gæstepladser fordeles efter først til mølle princippet, når kunden rekvirer sin elektroniske billet jf. gældende regler herom.

6.4. UNLIMITED HOCKEY kampe er ikke garanterede, og manglende afholdelse af disse ekstra kampe giver ikke ret til kompensation. I tilfælde af begrænsninger i forbindelse med coronavirus forbeholder de enkelte klubber sig retten til at prioriterer ”egne” tilskuere – defineret som sæsonkortholdere af den enkelte klub.

7. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

7.1. Ændringer af arrangementer kan ske op til 48 timer før planlagt afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændret dato eller klokkeslæt for arrangementets afholdelse, programændringer, ændret spilletid, delvis afholdelse af arrangementet mv. Ændringer af et arrangement meddeles kunden hurtigst muligt via den e-mailadresse, som kunden har oplyst til Ishockeyklubben. Ændringer udgør ikke aflysning af det pågældende arrangement, og betaling af billetter eller sæsonkort refunderes ikke.

7.2. Et arrangement er aflyst såfremt det ikke afholdes. Aflysning meddeles hurtigst muligt til den enkelte kunde via den e-mail som kunden har oplyst, og aflysningen offentliggøres på Ishockeyklubbens hjemmeside.

7.3. Såfremt kunden er berettiget til at få et beløb refunderet for billetkøb, skal kunden henvende sig til billet@esbjergenergy.dk. Henvendelser vedr. kompensation til sæsonkortholdere efter punkt 5 skal ske til Ishockeyklubben.

8. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

8.1. Ishockeyklubbens erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet. F.eks. er omkostningerne Ishockeyklubben uvedkommende, såfremt kunden har transport- og/eller hotelomkostninger ved at møde op til en kamp, som aflyses.

8.2. Ishockeyklubben er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

8.3. Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i disse Betingelser, er Ishockeyklubben ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder afholdelse af arrangementer, hvis disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Ishockeyklubbens kontrol. Sådanne tilfælde omfatter men er ikke begrænset til:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

8.4. Ved køb af sæsonkort eller billetter efter den 7. maj 2020 accepterer kunden risikoen for, at coronavirus kan medføre, at arrangementer nødvendigvis må aflyses, og at kunden i så tilfælde alene har ret til kompensation eller refundering i henhold til disse Betingelser. Kunden kan ikke rejse yderligere i krav i denne anledning.

9. Tvister, lovvalg og værneting

9.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Ishockeyklubben ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

9.2. Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

 

Handelsbetingelser for merchandise

Når du har udfyldt en ordre, modtager du automatisk en mail med en liste over hvilke produkter, du har bestilt. Denne mail er en bekræftelse på din indtastning og dermed ikke en bindende ordrebekræftelse. Du kan derfor annullere din ordre, såfremt fejlen skyldtes en af følgende ting:

OBS! Vi pålægger kunden ansvaret - og eventuelle ekstra udgifter forbundet hermed - for at sørge for, og gennemtjekke, at navn, adresse, telefonnummer, leveringadresse og andre oplysninger (herunder også tryk på ishockeytrøjer) er korrekt udfyldt! 

Faktura

Når du har handlet hos Esbjerg Energy, modtager du en mail med de varer, du har bestilt, dine personoplysninger samt leveringsadresse. Når vi har behandlet din bestilling, vil du sammen med din ordre få medsendt en original faktura som samtidig fungerer som dit købsbevis.

Leveringstid
Leveringstiden er op til 7-10 hverdage. Dog kan der på enkelte varer forekomme længere leveringstid, såsom spilletrøjer med tryk m.m.

14 dages fortrydelsesret
I henhold til lov om visse forbrugeraftaler §18 stk. 2 nr. 12 er køb af billetter og sæsonkort ikke omfattet af fortrydelsesretten.

For øvrige produkter gælder den almindelige 14-dages fortrydelsesret og nedenstående betingelser:

Den 13. juni trådte en ny forbrugeraftalelov i kraft. Det betyder en række ændringer i reglerne for e-handel. Især vilkårene for fortrydelse er berørt. 

Vi har samlet en del af vilkår og regler nedenfor ud fra  http://www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-du-koeber/Ehandel/Nye-Regler - listen nedenfor er ikke udtømmende og der kan fremgå flere vilkår og regler i selve lovgivningen.

Sådan benytter du din fortrydelsesret ved køb af varer

Du skal:

Sælger kan:

Varens stand ved fortrydelse indenfor 14 dage:

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen og kunne sælges videre til en anden kunde. Du må dog pakke den ud, undersøge den og vurdere dens egenskaber.

Du må f.eks. prøve et stykke tøj, men ikke have det på til en fest. Du må pakke printeren ud og undersøge den, men du må ikke printe på den. Du må folde sengetøjet ud, men ikke sove i det.

Hvis varen bærer præg af at have været brugt ud over det eller er blevet skadet, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er Esbjerg Energy, der vurderer varens mulige værdiforringelse.

Returforsendelse 

Når du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen, indtil den når retur til Esbjerg Energy. Det betyder, at du må forvente at komme til at betale, hvis varen bliver skadet eller forsvinder under transporten tilbage til Esbjerg Energy.

Returforsendelse skal ske til:
Esbjerg Energy

Gl. Vardevej 82

6700 Esbjerg

Returnering som følge af fortrydelse eller ombytning sker på købers egen regning! Esbjerg Energy anbefaler, at varen returneres via PostNord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Esbjerg Energy. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Undtagelser for fortrydelsesret:
Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Esbjerg Energy. Men der er nogle undtagelser.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:
Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb. Dette forstås ved f.eks. køb af trøje med special tryk på osv.

Billetter og sæsonkort.

Priser
Alle priser på Esbjerg Energy shoppen er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for udsolgte varer, trykfejl, prisfejl, afgiftsændringer og lignende. Eventuelle tilbud er gældende, så længe haves. 

Betalingsmåder
Esbjerg Energy modtager betaling med følgende kort:

Porto og ekspedition
Esbjerg Energy shoppen leverer altid dine varer som pakke eller brev via Post Nord - porto og ekspedition 75,00 kr. Vi sender IKKE ud pr. efterkrav!

Der er også mulighed for at vælge fragtfri afhentning, du får en mail når ordren er klar til afhentning. Din pakke kan afhentes på Esbjerg Energy’ kontor. Kontakt os på merchandise@esbjergenergy.dk for at aftale et afhentningstidspunkt.

Ved afhentning medbring altid din ordrekvittering! 

OBS. Der sendes ikke merchandise til udlandet, vil du vide mere eller har et ønske om at købe merchandise i udlandet, så skriv en mail til merchandise@esbjergenergy.dk

Annullering af ordren
Ordrer, der endnu ikke er afsendt, kan annulleres ved at kontakte Esbjerg Energy på følgende måder:

Reklamationsret
Esbjerg Energy yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Der ydes 24 måneders reklamationsret på alle varer. 

Klager via EU's Online Dispute Resolution:
EU har gjort det lettere for forbrugerne at klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne. Hvis du ikke mener, at Esbjerg Energy har levet op til dine forventninger kan du klage her eller skrive direkte til merchandise@esbjergenergy.dk.